Segons l'article 1r del vigent Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor Administrativo:

"Los Gestores Administrativos son profesionales que, sin perjuicio de la facultad de actuar por medio de representación que a los interesados confiere el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se dedican de modo habitual y con tal carácter de profesionalidad y percepción de honorarios a promover, solicitar y realizar toda clase de trámites que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, relativos a aquellos asuntos que en interés de personas naturales o jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan ante cualquier órgano de la Administración Pública, informando a sus clientes del estado y vicisitudes del procedimiento por el que se desarrollan".

Quines són les seves activitats

La professió de gestor administratiu serà exercida personalment, sense interposició de cap persona, poguent únicament auxiliar-se d'empleats autoritzats per a la realització de gestions de tràmit d'acord amb allò que disposa l'Estatut de la Professió.

Serà requisit indispensable per a l'exercici de la professió de gestor administratiu l'incorporació al Col·legi en l'àmbit del qual radiqui el domicili professional, únic o principal.

Aquesta col·legiació facultarà per a exercir la professió a tot el territori nacional, en els termes que estableix la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto de la Profesión.

Quan un col·legiat cambi el seu domicili professional únic o principal a la demarcació territorial d'un altre Col·legi, haurà de comunicar-ho a aquest per a que, al mateix temps, ho traslladi al Consejo General i aquest al President del seu anterior Col·legi, en l'àmbit del qual causarà baixa.

Quan un col·legiat estableixi un despatx auxiliar dins de la demarcació col·legial en la qual exerceixi la professió haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern del Col·legi respectiu.

Quan un col·legiat exerceixi ocasionalment la professió en territori diferent al de la seva col·legiació estarà obligat a comunicar al Col·legi corresponent, a través del de la seva adscripció, les actuacions específiques que hagi de realitzar, amb la finalitat de restar subjecte a les competències d'ordenació, control deontològic i potestat disciplinària de l'esmentat col·legi diferent al de la seva adscripció.

Els Gestors Administratius hauran inexcusablement d'exercir la seva professió de forma personal, i sense interposició de cap persona, poguent associar-se o agrupar-se amb d'altres Gestors Administratius col·legiats, i auxiliar-se d'empleats autoritzats, tot això en la forma prevista en l'Estatut de la Professió i el Reglamento regulador del ejercicio personal de la profesión de Gestor Administrativo, desenvolupat als articles 20 i 21 de l'Estatut Orgànic de la professió, després de la seva modificació pel Reial Decret 2532/1998, de 26 de novembre.

Com accedir a la professió ?

Per a adquirir la condició de Gestor Administratiu es requereix:

 1. Ésser espanyol o extranger resident a Espanya de país que concedeixi reciprocitat de títols i categoríes.
 2. Ésser major d'edat.
 3. No haver estat condemnat a penes que inhabilitin per a l'exercici de funcions públiques.
 4. Acreditar mitjançant certificació del Consejo General de Colegios que als seus arxius no constin antecedentes desfavorables.
 5. Estar en possessió d'algún dels següents títols acadèmics:
  • - Llicenciat en Dret.
   - Llicenciat en Ciències Econòmiques.
   - Llicenciat en Ciències Empresarials.
   - Llicenciat en Ciències Polítiques.
 6. Superar les proves d'aptitut que s'exigeixin.
 7. Estar donat d'alta dels impostos que corresponguin a la professió de Gestor Administratiu.
 8. Constituïr la fiança que correspongui d'acord amb allò que s'estableix a l'article 8 de l'Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor Administrativo
 9. Estar incorporat a un Col·legi Oficial de Gestors Administratius i haver satisfet les despeses d'incorporació a l'esmentat col·legi així com els d'expedició del títol professional.